Changes

{{mv|Hitmonchan|Fire Punch|LGPE|type=Fire|target=Gastly}}
== Summary ==
{{mv|Hitmonchan|Fire Punch|LGPE|type=Fire|target=Gastly}}
== Licensing ==
{{i-Fairuse-screenshot-game}}